S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

SK sk  |  CZ cz  | Kontakt


» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky platné pre internetový obchod MEINDEUTSCH.SK / MIESPANOL.SK
Obchodné podmienky platné pre nákup v internetových obchodoch prevádzkovaných spoločnosťou Fram Orsus CZ, v.o.s., teda meindeutsch. cz, meindeutsch.sk, miespanol.cz, miespanol.sk počnúc od 1. 1. 2023.
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť FRAM Orsus CZ, v.o.s, so sídlom Emila Filly 982/12, PSČ 709 00, Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 25848992, zapísaná v Obchodnom registri KS Ostrava, oddiel A, vložka 1372 a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).
1. Úvodné ustanovenie
1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti FRAM Orsus CZ, v.o.s. , so sídlom Emila Filly 982/12, PSČ 709 00, Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 25848992, zapísaná v Obchodnom registri KS Ostrava, oddiel A, vložka 1372 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou ( ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese http://www.meindeutsch.sk/ resp. http://www.miespanol.sk/ (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
1.3. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
1.5. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.
2. Užívateľský účet
2.1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke má kupujúci prístup k užívateľskému rozhraniu. Kupujúci môže zo svojho užívateľského rozhrania objednávať tovar (ďalej len "užívateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu.
2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať užívateľské konto.
2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci dlhodobo nepoužíva svoj užívateľský účet alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6. Kupujúci si je vedomý, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.
3. Uzavretie kúpnej zmluvy
3.1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru nie sú prispôsobené osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a o spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Českej republiky. V prípade, že predávajúci ponúka bezplatné dodanie tovaru, je nárok na bezplatné dodanie tovaru zo strany kupujúceho podmienený zaplatením minimálnej celkovej kúpnej ceny dodávaného tovaru vo výške uvedenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, že kupujúci čiastočne odstúpi od kúpnej zmluvy a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom kupujúci neodstúpil od kúpnej zmluvy, nedosiahne minimálnu sumu potrebnú na vznik práva na bezplatnú prepravu tovaru podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na bezplatnú prepravu tovaru zaniká a kupujúci je povinný zaplatiť za prepravu tovaru predávajúcemu.
3.4. Ak si chce kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
3.4.1. objednaný tovar (kupujúci "vloží" objednaný tovar do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.4.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").
3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci do objednávky zadal, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").
3.6. V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), nesie kupujúci, a to bez rozdielu oproti základnej sadzbe.
4. Cena tovaru a platobné podmienky
4.1. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:
  • v hotovosti alebo na vybraných miestach kreditnou kartou na zberných miestach;
  • v hotovosti alebo, v závislosti od zvoleného dopravcu, platobnou kartou pri doručení na miesto určené kupujúcim v objednávke;
  • prevodom na účet predávajúceho č. SK02 8330 0000 0020 0087 7936, vedený vo Fio banke (ďalej len "účet predávajúceho");
  • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay a systému Tatrabanka, a to vrátane platieb platobnou kartou a on-line prevodov.
4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu, pokiaľ kupujúci sám nepožiada o takúto formu platby. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.
4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že kupujúci nepotvrdí objednávku (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Článok 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
4.7. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.
4.8. Ak je to v obchodných vzťahoch obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru o platbách uskutočnených na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci po uzavretí kúpnej zmluvy a zašle ju spolu so zásielkou; na žiadosť kupujúceho môže byť faktúra zaslaná aj v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
4.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.
5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno od kúpnej zmluvy o dodávke okrem iného odstúpiť:
5.1.1. tovar vyrobený podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobený osobným potrebám kupujúceho,
5.1.2. tovar podliehajúci skaze alebo tovar s krátkou dobou trvanlivosti, ako aj tovar, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
5.1.3. tovar v uzavretých obaloch, ktoré nie sú zo zdravotných alebo hygienických dôvodov vhodné na vrátenie po tom, ako ich kupujúci porušil, a
5.1.4. zvukovú alebo obrazovú nahrávku alebo počítačový program v zapečatenom obale, ak ho kupujúci porušil.
5.2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 Obchodných podmienok alebo o akýkoľvek iný prípad, v ktorom nemožno od Kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba iná ako dopravca prevezme tovar, alebo:
5.2.1. posledný kus tovaru, ak si kupujúci objedná viac kusov tovaru v rámci jednej objednávky, ktoré sa dodávajú samostatne,
5.2.2. posledná položka alebo časť dodávky tovaru, ktorá pozostáva z viacerých položiek alebo častí, alebo
5.2.3. prvé dodanie tovaru, ak zmluva stanovuje pravidelné dodanie tovaru počas dohodnutého obdobia.
5.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v článku 5.2 obchodných podmienok Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho.
5.4. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva zrušuje od začiatku. Kupujúci zašle alebo odovzdá tovar späť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, pokiaľ predávajúci neponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, ak kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou.
5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, nie však skôr, ako kupujúci splní svoju povinnosť vrátiť tovar predávajúcemu. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim po vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako predávajúci dostane tovar alebo kým kupujúci nepreukáže, že tovar poslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
5.6. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.7. V prípadoch, kedy má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bez akéhokoľvek odkladu, v hotovosti na účet určený kupujúcim.
5.8. Ak je spolu s tovarom kupujúcemu poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto daru stráca platnosť a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.
6. Preprava a dodanie tovaru
6.1. V prípade, že sa spôsob prepravy dohodne na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.
6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.
6.3. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, kupujúci uhradí náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.
6.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a iné práva kupujúceho podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
6.5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené v osobitných dodacích podmienkach predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.
7. Práva z vadného plnenia
7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
7.2. Ak je predmetom kúpy hmotná hnuteľná vec, ktorá je spojená s digitálnym obsahom alebo službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len "vec s digitálnymi vlastnosťami"), ustanovenia o zodpovednosti predávajúceho za vady sa vzťahujú aj na poskytovanie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, a to aj v prípade, ak ju poskytuje tretia strana. To neplatí, ak je z obsahu kúpnej zmluvy a povahy veci zrejmé, že sa poskytujú samostatne.
7.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že tovar:
7.3.1. zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
7.3.2. je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
7.3.3. je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.
7.4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:
7.4.1. vec je vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích strán, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania v odvetví, ak neexistujú technické normy,
7.4.2. vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci primerane očakávať, a to aj vzhľadom na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä prostredníctvom reklamy alebo označenia, pokiaľ predávajúci nepreukáže, že o nej nevedel alebo že bola v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravená spôsobom prinajmenšom porovnateľným s tým, ako bola vykonaná, alebo že nemohla ovplyvniť rozhodnutie o kúpe,
7.4.3. jpredmet je dodaný s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a ďalších pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci primerane očakávať, a
7.4.4. vec zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy.
7.5. Ustanovenia článku 7.4 Obchodných podmienok sa nepoužijú, ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy výslovne oznámil kupujúcemu, že určitá vlastnosť veci sa líši a kupujúci s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
7.6. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za vady spôsobené nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorú vykonal predávajúci alebo za ktorú zodpovedá na základe kúpnej zmluvy. To platí aj v prípade, ak montáž alebo inštaláciu vykonal kupujúci a vada je spôsobená nedostatkom v návode poskytnutom predávajúcim alebo poskytovateľom digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o digitálnu položku.
7.7. Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo vady. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, ak na vadu oprávnene upozornil.
7.8. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, aby boli kupujúcemu poskytnuté dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Okrem dohodnutých aktualizácií predávajúci zabezpečí, aby kupujúcemu boli poskytnuté aktualizácie, ktoré sú potrebné na to, aby si predmet zachoval vlastnosti uvedené v článkoch 7.3 a 7.4 Obchodných podmienok po ich prevzatí, a aby bol kupujúci informovaný o ich dostupnosti
7.8.1. na obdobie dvoch rokov, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať nepretržite počas určitého obdobia podľa kúpnej zmluvy, a ak je dohodnuté poskytovanie na obdobie dlhšie ako dva roky, na celé obdobie,
7.8.2. na dobu, ktorú môže kupujúci odôvodnene očakávať, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnúť na základe kúpnej zmluvy jednorazovo; táto doba sa posudzuje podľa povahy a účelu predmetu, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím na okolnosti v čase uzavretia kúpnej zmluvy a povahu záväzku.
7.9. Ustanovenie článku 7.8 obchodných podmienok sa neuplatní, ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy výslovne oznámil kupujúcemu, že aktualizácie nebudú poskytované, a kupujúci s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
7.10. Ak kupujúci neaktualizuje v primeranej lehote, nemá práva z vady, ktorá vznikla len v dôsledku neaktualizácie. To neplatí, ak kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo dôsledky neaktualizácie, alebo ak aktualizáciu nevykonal, alebo ju nevykonal správne z dôvodu chyby v pokynoch. Ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia a ak sa vada prejaví alebo vyskytne v období uvedenom v článkoch 7.8.1 a 7.8.2 obchodných podmienok, digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sa považuje za vadne poskytnutý.
7.11. Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa prejaví do dvoch rokov od prevzatia. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a ak sa podľa kúpnej zmluvy má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať nepretržite počas určitého obdobia, kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa objaví alebo prejaví na digitálnom obsahu do dvoch rokov od jeho prevzatia. Ak sa má plnenie uskutočniť počas obdobia dlhšieho ako dva roky, kupujúci má právo reklamovať vadu, ktorá sa objaví alebo prejaví v tomto období. Ak kupujúci oprávnene upozornil predávajúceho na vadu, lehota na vytknutie vady neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať.
7.12. Ak má vec vadu, kupujúci môže požadovať jej odstránenie. Kupujúci môže podľa svojej voľby požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či sa vada dá odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.
7.13. Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby nespôsobila kupujúcemu značné ťažkosti, pričom sa prihliada na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec kupoval. Predávajúci je povinný prevziať vec na vlastné náklady, aby odstránil vadu. Ak si to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci pred tým, ako sa vada prejavila, predávajúci demontuje vadnú vec a zmontáže opravenú alebo novú vec alebo uhradí náklady s tým spojené.
7.14. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:
7.14.1. predávajúci odmietol odstrániť vadu alebo ju neodstránil v súlade s článkom 7.13 Obchodných podmienok,
7.14.2. závada sa objavuje opakovane,
7.14.3. vada je podstatným porušením kúpnej zmluvy alebo
7.14.4. z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností vyplýva, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.
7.15. Ak je vada nepodstatná, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy (v zmysle článku 7.14 Obchodných podmienok); má sa za to, že vada nie je nepodstatná. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci vec prevzal alebo kupujúci predávajúcemu preukáže, že vec odoslal.
7.16. Vadu možno reklamovať u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený. Ak je však na vykonanie opravy určená iná osoba, ktorá sa nachádza na mieste predávajúceho alebo na mieste bližšom ku kupujúcemu, kupujúci vytkne vadu osobe, ktorá je určená na vykonanie opravy.
7.17. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v jej sídle. Predávajúci je povinný po uplatnení reklamácie kupujúcim vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho za účelom poskytnutia informácií o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
7.18. Reklamácie vrátane odstránenia vád musia byť vybavené a kupujúci o tom musí byť informovaný do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči alebo služby digitálneho obsahu, sťažnosť sa musí vybaviť v primeranej lehote, pričom sa zohľadní povaha digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a účel, na ktorý ju kupujúci požadoval.
7.19. Po uplynutí lehoty podľa článku 7.18 obchodných podmienok môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.
7.20. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania opravy, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
7.21. Kupujúci môže svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatniť osobitne osobne na adrese uvedenej v pätičke.
7.22. Ten, kto má právo na chybné plnenie, má tiež právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením tohto práva. Ak však kupujúci neuplatní právo na náhradu škody do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej musí vadu vytknúť, súd toto právo neprizná, ak predávajúci namieta, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.
7.23. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.
7.24. Predávajúci alebo iná osoba môže poskytnúť kupujúcemu okrem jeho zákonných práv z vadného plnenia aj záruku za akosť.
8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
8.3. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy reklamace@framorsus.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci nestanovuje žiadne iné pravidlá vybavovania sťažností.
8.4. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnych zmlúv je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, internetová adresa: http://www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
8.5. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 82715 Bratislava, Slovensko, internetová adresa: http:// http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
8.6. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
9. Ochrana osobných údajov
9.1. Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR") týkajúcu sa spracúvania osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho prostredníctvom samostatného dokumentu.
10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies
10.1. Kupujúci súhlasí v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho. Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 GDPR v súvislosti so spracúvaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení prostredníctvom samostatného dokumentu.
10.2. Predávajúci si plní svoje zákonné povinnosti týkajúce sa prípadného ukladania súborov cookies na zariadení kupujúceho prostredníctvom samostatného dokumentu.
11. Doručovanie
11.1. Kupujúcemu je možné doručovať na jeho elektronickú adresu.
12. Záverečné ustanovenia
12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili v prípade absencie voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
12.2. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
12.4. Prílohu k obchodným podmienkam tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Formulár si môžete stiahnuť z webovej stránky.
12.5. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v päte tohto dokumentu. Predávajúci neposkytuje žiadne iné prostriedky online komunikácie.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MTIwY